KURULLAR VE GÖREVLERİ

YÖNETİM KURULU

Görev Ve Yetkileri

Çeşitli gerekçelerle mağdur olduğunu iddia eden deve sahibinin şikayeti durumunda; Güreş Komitesi ve deve güreşi görevlileri söz konusu şikayet hakkında gerekli incelemeleri yaparak, gereği yapılmak üzere Federasyona yazılı rapor tanzim etmektir. 

Görev Ve Yetkileri

(1)Federasyon ile dernekler ve dernek şube ve temsilcilikleri, tertip komiteleri, hakemler, deve sahipleri, savranlar, cazgırlar, saha komiserleri, ağız bağcılar ve kontrolcüleri, ayırıcılar ve diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararlara karsı yapılan başvuruları,

 

(2)Eşleme ve Sınıflandırma Kurulu, Hakem Kurulu, Teftiş Kurulu ve Disiplin Kurullarının kararlarına karsı yapılan itirazları,

 

(3)Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlar ile ilgili uyuşmazlıkları ilgililerinin başvurusu üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar,

 

(4)Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından çıkartılmış Talimatların, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, yönerge ve yönetmeliklere aykırılığına ilişkin başvuruları,

 

ilgililerin talebi üzerine inceler ve karara bağlar.

Görev Ve Yetkileri

-(1)Eşleme ve Sınıflandırma Kurulu; deve güreşi organizasyonlarını düzenleyen kurum ve kuruluşların yönetmeliğe uygun olarak yaptıkları eşlemeleri kontrol eder. Yönetmeliğe uygun olmayan eşlemeler varsa, bunları tespit eder ve değiştirilmesini sağlar.

 

(2)Ayrıca, güreş develerinin puanlama sisteminin takibini yaparak, develerin gruplandırılmasını ve sınıflandırılmasını sağlar.

 

(3)Dernek veya kurum ve kuruluşların tertip komitelerine tabi olan yönetici ve üyelerin eşleme yapabilmeleri konularında eğitim, kurs, seminer vb. faaliyetler icra eder. Gerekli eğitimlerin verilmesini ve eğitimler sonunda Federasyon Başkanlığı tarafından lisans almalarını sağlar. Bu konudaki görüş ve önerilerini ayrıca Yönetim Kurulu’na sunar.

 

 (4)Dernekler ve oluşturacakları tertip komiteleri, düzenleyecekleri deve güreşi organizasyonları için davet edecekleri develerin eşlemelerini, bünyelerinde bulunan sertifikalı eşleme görevlileri aracılığıyla yapar.

 

(5)Eşleme ve Sınıflandırma Kurulu, görevini kötüye kullanan eşleme görevlileri ile gerekli görülmesi halinde onların bağlı olduğu Dernek Yönetimini Disiplin Kurulu’na sevk eder.

 

(6)Eşleme ve Sınıflandırma Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş eşleme görevlilerinin görevleri 1( bir ) ila 3 (üç ) yıl geçici olarak dondurulur.

 

(7)Devesinin sınıfını bir üst sınıfa yükseltmek isteyen deve sahiplerinin başvurularını alır. Başvurunun uygun görülmesi halinde o devenin sınıfını süresiz olarak bir üst sınıfa yükseltir.

 

(8)Eşleme ve Sınıflandırma Kurulu, her yıl 31 Ekim tarihine kadar develerin gruplandırılması ve sınıflandırılmasını tamamlayarak ilanen duyurur. Hazırlanan sınıflandırma listesi ilgili derneklere bir hafta içerisinde yazı ile bildirilir.

 

(9)Eşleme ve Sınıflandırma Kurulu düzenlenecek deve güreşi organizasyonlarında görevlendirilecek inceleme ve gözlem heyetinde görev yapmak üzere bir temsilci görevlendirir 

Görev Ve Yetkileri

(1)Develer ve bakım koşulları her yıl;  01 Mayıs - 20 Temmuz ile 20 Ağustos - 30 Kasım tarihleri arasında bakımlarının yapıldığı ve beslendiği mahallerde İnceleme ve Gözlem Heyeti tarafından yerinde incelenir. Yapılan inceleme ve gözlem sonucunda tespit edilen sonuçlar rapor olarak düzenlenir ve Federasyon Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

 

(2) Düzenlenecek her deve güreşi organizasyonuna Federasyon Yönetim Kurulunca inceleme ve gözlem heyeti görevlendirilir. Bu heyetteki temsilciler organizasyon boyunca sorumlu oldukları alanda inceleme ve gözlemlerde bulunur. Organizasyon sonunda düzenlenen rapor Federasyon Yönetim Kurulu’na sunulur.

 

(3) Görev süreleri Yönetim Kurulu’nun yetkilendirmesiyle başlar, görevin sona ermesiyle biter.

 

(4) Her temsilci inceleme ve gözlemlerini bağlı olduğu kurulun görev ve yetkileri doğrultusunda gerçekleştirir.

 

(5) Deve güreşlerinde gözlemcilik yapanların ücretleri her yıl Mali Genel Kurulda tespit edilir. Belirlenmemesi halinde bir önceki yıl belirlenen ücretler geçerlidir.

 

(6) Gözlemci ücretleri Federasyonca ödenir. 

Görev Ve Yetkileri

Çeşitli gerekçelerle mağdur olduğunu iddia eden deve sahibinin şikayeti durumunda; Güreş Komitesi ve deve güreşi görevlileri söz konusu şikayet hakkında gerekli incelemeleri yaparak, gereği yapılmak üzere Federasyona yazılı rapor tanzim etmektir. 

Görev Ve Yetkileri

-(1)Hakem Kurulu; Federasyon Hakem Kuruluna bağlı lisanslı hakemleri düzenlenecek deve güreşi organizasyonlarına atamakla yetkili ve görevlidir.

 

Deve güreşi organizasyonlarında; 1 (Bir) Başhakem, 2 (İki) Orta Saha Hakemi ve 5 (Beş) Masa Hakemi bulunmak zorundadır. Bu hakemlerden; 1 (Bir) Orta Saha Hakemi ile 2 (İki) Masa hakemi federasyon hakem kurulu tarafından atanır. Diğer 1 (Bir) Orta saha Hakemi İle 3 (Üç) Masa hakemini güreşi düzenleyen dernek veya tertip komitesi belirler. Başhakem ise görevli masa hakemlerinin en yaşlı olanıdır.

 

(2)Ataması yapılan hakemlerin hakemlik performanslarını değerlendirmekle görevlidir.

 

(3)Hakemlere görevleri doğrultusunda eğitim kursları ve seminerler düzenler. Hakemlik yapacak kişilere ilk hakem eğitiminin verilmesini ve eğitim sonunda Federasyon Yönetim Kurulu’nca verilecek sertifika almalarını sağlar. Hakemlik eğitimi almamış, hakemlik sertifikası olmayan kişiler hakem olarak atanamazlar.

(4)Hakem Kurulu, hakemlik görevini kötüye kullanan hakemleri Disiplin Kuruluna sevk eder. Hakem Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiş hakemlerin hakemlik görevleri 1 (bir ) ila 3 ( üç ) yıl arasında değişen bir süre için  geçici olarak dondurulur. 

Görev Ve Yetkileri

(1)Disiplin Kurulu, Federasyon organları, dernekler ve dernek şube ve temsilcilikleri ile bunlara bağlı kayıtlı üyelerin kanun, yönetmelik ve tüzüklere aykırı hal ve hareketleri ile uygulamalarını disiplin yönetmeliğine göre değerlendirerek yaptırımlar uygular.

 

(2)Devesine alkol, doping ve testosteron hormonu gibi hormon arttırıcı iğne veya haplar verdiği tespit edilen deve sahiplerine,  .

 

(3)Devesinin ayaklarına veya herhangi bir yerine,  güreş esnasında rakibine üstünlük sağlamak için, kokulu ya da tiksindirici madde süren deve sahiplerine,

 

(4)Devesine kötü niyetle şiddet uygulayan, herhangi bir aletle vurarak döven, kötü davranan deve sahipleri ile savranlarına

(5)Develeri güreşirken kavga eden, küfrederek saldıran, fiili mukavemet uygulayan deve sahibi veya savranlarına

 

(6)Sahibine,  savranına veya herhangi bir kişiye saldırarak, ısırmak veya ezmek sonucu ölümüne, yaralanmasına ya da sakat kalmasına sebep olan develerin güreşlere katılması sağlık kurulu raporu ile yasaklanır. Deve ve sahibi hakkında Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Disiplin yönetmeliğinde karşılığı bulunan yaptırımlar veya cezalar uygulanır.

 

(7)Disiplin kurulu; Federasyon organlarınca disiplin kuruluna havale edilen disiplin soruşturma istemleri ile derneklerin ve üyelerinin şikâyetleri neticesinde yapılacak disiplin soruşturmalarını yukarıda 7 maddede belirtilen hususları Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Disiplin yönetmeliğine göre inceleyerek değerlendirir ve gereğini yapar.

 

(8) Sahibine, bakıcısına veya yabancı başka kişilere hırçınlık yapan, saldıran, ısıran veya bu yönde eğilimi olan develer ile daha önce bu tür kötü olaylara sebep olmuş develer güreşlere davet edilmemeli ve güreştirilmemelidir. Güreştiren deve sahibi ile güreşe davet eden dernek ve tertip komiteleri suç işlemiş sayılırlar ve  1 (bir)  yıl ila  3 ( üç) yıl  deve güreşleri organizasyonlarından men edilir.